Rabu, 28 Oktober 2020 – Ibadat Sore

PESTA SANTO SIMON DAN YUDAS
RASUL

ofisi

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.
U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.
U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.

MADAH

Langit bersorak gembira
Dan bumi bersukacita
Merayakan hari pesta
Para rasul yang mulia

Diangkat menjadi duta
Bentara warta gembira
Mereka dikuasakan
Memberikan pengampunan.

S’moga pada akhir zaman
Pada saat pengadilan
Kami terima lindungan
Agar selamat dan aman.

Dimuliakanlah bapa
Bersama Putra dan Roh-Nya
Yang melimpahkan kurnia
Kepada kita semua. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1
Kamulah yang tinggal beserta-Ku dalam cobaan-Ku.

Mazmur 115 (116B)

Aku tetap percaya, sekalipun aku berkata:*
“Aku ini sangat tertindas”;

Sekalipun aku berkata dalam kebingunganku:*
“semua orang penipu.”

Bagaimana akan kubalas*
segala kebaikan Tuhan terhadapku?

Aku mengangkat piala untuk merayakan keselamatan*
sambil menyerukan nama Tuhan.

Aku akan menepati nadarku kepada Tuhan*
di depan seluruh umat-Nya.

Sungguh berhargalah di hadapan Tuhan*
kematian para kekasih-Nya.

Ya Tuhan, aku hamba-Mu, aku akan sahaya-Mu,*
Engkau telah melepaskan belengguku.

Aku mempersembahkan kurban syukur kepada-Mu*
sambil menyerukan nama Tuhan.

Aku akan menepati nadarku kepada Tuhan*
di depan seluruh umat-Nya,

di pelataran rumah Tuhan,*
di tengah kota Yerusalem.

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 1
Kamulah yang tinggal beserta-Ku dalam cobaan-Ku.

Ant. 2
Aku berada di tengahmu sebagai pelayan.

Mazmur 125 (126)

Ketika Tuhan memulangkan tawanan Sion*
kita seperti orang yang bermimpi.

Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa*
dan lidah kita dengan sorak-sorai.

Bahkan bangsa-bangsa kafir mengakui:*
“Agunglah karya Tuhan bagi mereka.”

Sungguh agung karya Tuhan bagi kita,*
sebab itu kita bersukacita.

Tuhan telah memulihkan nasib kita,*
seperti sungai kering berair lagi di musim hujan.

Yang menabur dengan bercucuran air mata,*
akan menuai dengan bersorak-sorai.

Ia pergi dengan menangis sambil membawa kantong benihnya:*
ia pulang sambil bernyanyi membawa berkas panenannya.

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 2
Aku berada di tengahmu sebagai pelayan.

Ant. 3
Kamu tidak lagi Kusebut hamba, melainkan sahabat, sebab segala yang Kudengar dari Bapa-Ku telah Kunyatakan kepadamu.

Kidung (Ef 1:3-10)

Terpujlah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,†
yang telah memberkati kita dalam Kristus*
dengan segala berkat rohani di surga.

Sebab dalam Kristus, Allah telah memilih kita†
sebelum menciptakan jagat raya,*
supaya kita kudus dan tak bercela di hadapan-Nya.

Dengan cinta, Allah telah menentukan kita menjadi putra-Nya†
dengan perantaraan Yesus Kristus*
karena kerelaan kehendak-Nya.

Supaya terpujilah rahmat-Nya yang mulia†
yang dianugerahkan-Nya kepada kita*
dalam Putra yang dikasihi-Nya.

Dalam Kristus, Kita telah memperoleh penebusan berkat darah-Nya,†
yaitu pengampunan atas segala pelanggaran kita,*
menurut kekayaan rahmat-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita.

Dengan segala hikmat dan kebijaksanaan†
Allah telah menyatakan rencana kehendak-Nya kepada kita,*
sekadar kerelaan yang diikhtiarkan-Nya dalam Kristus sejak dahulu.

Untuk menggenapkan segala zaman,†
yaitu menyatukan segala sesuatu di surga dan di bumi*
dalam diri Kristus sebagai kepala.

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 3
Kamu tidak lagi Kusebut hamba, melainkan sahabat, sebab segala yang Kudengar dari Bapa-Ku telah Kunyatakan kepadamu.

BACAAN SINGKAT (Ef 4: 11-13)

Kristus mengangkat baik rasul maupun nabi, baik pewarta Injil maupun gembala dan pengajar umat untuk memperlengkapi para kudus bagi tugas peng-abdian. Dengan demikian dibangun tubuh Kristus sampai kita semua akhirnya bersatu dalam iman dan benar-benar mengenal Putra Allah. Maka kita menjadi manusia sempurna dan mencapai taraf kedewasaan Kristus yang sepenuh-penuhnya.

LAGU SINGKAT

P:Wartakanlah kemuliaan Allah*Di antara bangsa-bangsa.
U:Wartakanlah kemuliaan Allah*Di antara bangsa-bangsa.

P:Dan karya-Nya yang agung.
U:Di antara bangsa-bangsa.

P:Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
U:Wartakanlah kemuliaan Allah*Di antara bangsa-bangsa.

KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55)
Ant. Kidung Maria
Pada akhir dunia, bila Putra manusia duduk di atas takhta kerajaan-Nya, kamupun akan duduk di atas takhta untuk menghakimi kedua belas suku Israel.

Aku mengagungkan Tuhan,*
hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*
hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*
oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;*
kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun*
kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tanganNya:*
dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;*
yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;*
orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,*
Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya*
untuk selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. Kidung Maria
Pada akhir dunia, bila Putra manusia duduk di atas takhta kerajaan-Nya, kamupun akan duduk di atas takhta untuk menghakimi kedua belas suku Israel.

DOA PERMOHONAN

Saudara-saudara, kita dibangun atas dasar kedua belas rasul. Marilah kita berdoa kepada Bapa yang mahakuasa bagi umat-Nya:

U:Ingatlah akan Gereja-Mu, ya Tuhan.

Ya Bapa, Kristus yang bangkit dari alam maut, menyatakan diri pertama-tama kepada para rasul,* semoga kami memberi kesaksian tentang Dia sampai ke ujung bumi.
Engkau telah mengutus Putra-Mu ke dunia untuk mewartakan kabar gembira kepada orang papa,* semoga kami mewartakan Injil dengan ikhlas dan berani.
Engkau mengutus Putra-Mu untuk menaburkan benih sabda-Mu,* semoga sabda-Mu membawa hasil yang menggembirakan hati.
Engkau mengutus Putra-Mu untuk memperdamaikan dunia dengan Dikau dalam darah-Nya,* semoga semua orang hidup dalam damai dengan Dikau dan dengan sesamanya.
Engkau mentakhtakan Putra-Mu di sisi kanan-Mu dalam kemuliaan surgawi,* semoga orang beriman yang telah meninggal Kauterima dalam kerajaan-Mu.

BAPA KAMI

DOA PENUTUP

Allah cahaya kebenaran, karena pewartaan para rasul kami mengenal kemuliaan nama-Mu. Semoga berkat doa santo Simon dan Yudas Gereja-Mu tetap berkembang, dan semakin banyak bangsa percaya pada-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan Pengantara kami, yang hidup…

PENUTUP

P:Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal
U:Amin.

Selasa, 24 Maret 2020 – Ibadat Sore

HARI RAYA KABAR SUKACITA

ofisi

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.
U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.
U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.

MADAH

Ketahuilah dunia
Bahwa Tuhan telah tiba
Untuk menebus umat-Nya
Supaya sungguh bahagya.

Nubuat nabi Yesaya
Akhirnya terbukti nyata
Dalam perawan Maria
Yang kini menjadi bunda.

Maria mengandung putra
Karena taat setia
Kepada sabda ilahi
Yang dibawa duta suci.

Terpujilah Tuhan Yesus
Yang dikandung prawan kudus
Berkat kuasa Roh suci
Utusan Bapa surgawi. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1
Sebuah tunas akan tumbuh dari tunggul Isai, sebuah taruk akan timbul dari akarnya. Roh Tuhan akan menaunginya.

Mazmur 112 (113)

Pujilah, hai hamba-hamba Tuhan,*
pujilah nama Tuhan.

Terberkatilah nama Tuhan*
sekarang dan selama-lamanya.

Dari timur sampai barat*
terpujilah nama Tuhan.

Tuhan menguasai segala bangsa,*
kemuliaan-Nya mengatasi langit.

Siapakah seperti Tuhan, Allah kita*
yang bersemayam di takhta yang luhur;

yang membungkuk untuk melihat ke bawah*
untuk memandang langit dan bumi.

Tuhan menegakkan orang lemah dari debu*
dan mengangkat orang miskin dari sampah,

untuk mendudukkannya di tengah para penguasa,*
di tengah para penguasa bangsanya.

Tuhan memberikan keturunan kepada wanita mandul*
dan menjadikannya ibu yang penuh sukacita.

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 1
Sebuah tunas akan tumbuh dari tunggul Isai, sebuah taruk akan timbul dari akarnya. Roh Tuhan akan menaunginya.

Ant. 2.
Tuhan akan memberi Dia takhta Daud bapa-Nya, dan Ia akan me¬merintah selama-lamanya.

Mazmur 147 (147B)

Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem,*
pujilah Allah-Mu, hai Sion.

Sebab Ia menguatkan palang pintu gerbangmu,*
Ia memberkati para pendudukmu.

Sebab Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu,*
dan mengenyangkan dikau dengan gandum yang paling baik.

Ia mengutus sabda-Nya ke bumi,*
dengan segera firman-Nya berlari.

Diturunkan-Nya salju, seperti bulu domba,*
dihamburkan-Nya embun beku bagaikan abu.

Dilemparkan-Nya hujan es seperti kerikil,*
siapa dapat menahan dinginnya?

Ia bersabda lagi, maka es mencair kembali,*
Ia menyuruh angin-Nya bertiup, maka air mengalir.

Dialah yang menyampaikan firman-Nya kepada Yakub,*
ketetapan dan hukum-Nya kepada Israel.

Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa,*
hukum-hukum-Nya tidak mereka kenal.

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 2.
Tuhan akan memberi Dia takhta Daud bapa-Nya, dan Ia akan me¬merintah selama-lamanya.

Ant. 3.
Sabda ilahi yang dari semula lahir dari Bapa, hari ini menjadi manusia untuk kita dan menghampakan diri.

Kidung (Flp 2:6-11)

Meskipun berwujud Allah†
Kristus Yesus tidak mau berpegang teguh*
pada kemuliaan-Nya yang setara dengan Allah.

Ia telah menghampakan diri†
dengan mengambil keadaan hamba*
dan menjadi sama dengan manusia.

Ia kelihatan sebagai seorang manusia dan merendahkan diri†
karena taat sampai mati,*
sampai mati di salib.

Sebab itu Allah telah meninggikan Dia†
dan menganugerahkan kepada-Nya*
nama yang melebihi segala nama.

Agar dalam nama Yesus†
bertekuklah setiap lutut*
di surga tinggi, di bumi dan di bawah bumi.

Agar setiap lidah mengakui,†
untuk kemuliaan Allah Bapa:*
Tuhanlah Yesus Kristus.

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 3.
Sabda ilahi yang dari semula lahir dari Bapa, hari ini menjadi manusia untuk kita dan menghampakan diri.

BACAAN SINGKAT (1 Yoh 1:1-2)

Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan, tentang sabda hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan mewartakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada pada Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami.

LAGU SINGKAT

P: Sabda menjadi manusia lemah *Dan tinggal di antara kita.
U: Sabda menjadi manusia lemah *Dan tinggal di antara kita.

P : Sejak awal mula Sabda itu bersama Allah.
U: Dan tinggal di antara kita.

P: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
U: Sabda menjadi manusia lemah *Dan tinggal di antara kita.

KIDUNG MARIA (Luk 1: 46-55)

Ant . Kidung Maria
Roh Kudus akan datang kepadamu, hai Maria, dan kekuatan Allah yang Mahatinggi akan menaungi engkau.

Aku mengagungkan Tuhan,*
hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*
hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*
oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;*
kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun*
kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tanganNya:*
dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;*
yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;*
orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,*
Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya*
untuk selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant . Kidung Maria
Roh Kudus akan datang kepadamu, hai Maria, dan kekuatan Allah yang Mahatinggi akan menaungi engkau.

DOA PERMOHONAN

Pada hari ini Bapa kekal mewartakan keselamatan kita kepada Maria dengan perantaraan malaikat-Nya. Marilah kita penuh kepercayaan berdoa:

U: Kurniakanlah rahmat-Mu kepada kami, Ya Tuhan.

Ya Bapa, Engkau telah memilih perawan Maria untuk menjadi bunda Putra-Mu,* kasihanilah semua orang yang merindukan keselamatan Kristus.
Engkau telah mewartakan damai dan sukacita kepada Maria dengan perantaraan malaikat Gabriel,* kurniakanlah selamat, sukacita dan damai sejati kepada seluruh dunia.
Engkau menghendaki sabda-Mu menjadi manusia atas persetujuan Maria dan kuasa Roh Kudus,* bukalah hati kami untuk menyambut Kristus, seperti Maria bersedia menerima Dia.
Engkau mengangkat orang yang hina-dina dan mengenyangkan yang lapar dengan kebaikan,* hiburkanlah yang berdukacita, tolonglah yang miskin, bantulah orang yang mendekati ajalnya.
Allah, tak ada hal yang mustahil bagi-Mu, dan Engkau mengerjakan perbuatan besar,* bangkitkanlah kami pada hari terakhir bersama semua orang yang mendahului kami, dan selamatkanlah kami.

BAPA KAMI

DOA PENUTUP

Ya Allah, Bapa kekal, menurut kehendak-Mu Sabda telah menjadi manusia. Ia menerima tubuh insani dalam rahim perawan Maria. Kami mengakui penyelamat kami itu sungguh Allah dan sungguh manusia. Indahkanlah permohonan kami, semoga kami mengikuti teladan-Nya sebagai manusia dan menjadi serupa juga dengan kodrat ilahi-Nya. Sebab Dialah Pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin.

PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
U : Amin.

Kamis, 13 Februari 2020 – Ibadat Sore

HARI BIASA PEKAN V

ofisi

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.
U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.
U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.

MADAH

Yesus Kristus Putra Bapa
Yang menjadi manusia
Kaulah cahaya dunia
Yang mencerahkan semua.

Bila semuanya lenyap
Engkau akan tinggal tetap
Bila segalanya musna
Engkau tetap berkuasa.

Bila fajar tampil lagi
Terbit hari yang abadi
Kau meraja selamanya
Berjaya bersama Bapa. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1
Ya Tuhan, aku berseru , dan Engkau menyembuhkan daku; Engkau kupuji selama-lamanya.

Mazmur 29 (30)

Aku akan memuliakan Dikau, ya Tuhan, sebab engkau membebaskan daku*
dan tidak membiarkan musuh bersukacita atas kemalanganku.

Ya Tuhan, Allahku, aku berseru,*
dan Engkau telah menyembuhkan daku.

Hidupku telah Kauselamatkan dari alam maut, ya Tuhan,*
nyawaku Kaubebaskan dari liang kubur.

Bernyanyilah bagi Tuhan, hai orang yang dikasihi-Nya,*
persembahkan syukur kepada nama-Nya yang kudus.

Sesaat saja Tuhan murka, tetapi baik hati seumur hidup,*
semalam saja aku menangis, fajar membawa sukacita.

Semasih aku sejahtera, aku berkata:*
”Aku takkan goyah untuk selama-lamanya”

Tuhan, tatkala Engkau berkenan, aku kuat dan aman,*
kini Kaupalingkan wajah-Mu daripadaku, maka tak berdayalah aku.

Kepada-Mu, ya Tuhan, aku berseru,*
Tuhanku, kasihanilah aku.

Apa gunanya bagi-Mu, jika nyawaku dicabut?*
Apa gunanya, jika aku turun ke dalam liang kubur?

Dapatkah debu memuliakan Dikau,*
atau mewartakan kesetiaan-Mu?

Dengarkanlah, ya Tuhan, kasihanilah aku,*
Tuhan, jadilah penolong bagiku.

Ratapku telah Kaujadikan tarian gembira,†
pakaian kabungku Kautanggalkan,*
pakaian pesta Kaukenakan padaku.

Maka aku bernyanyi bagi-Mu dan takkan diam lagi,*
Tuhan Allahku, Engkau kupuji selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant.1
Ya Tuhan, aku berseru , dan engkau menyembuhkan daku; Engkau kupuji selama-lamanya.

Ant. 2
Berbahagialah orang, bila kejahatan-nya tidak diperhitungkan Tuhan.

Mazmur 31 (32)

Berbahagialah orang, bila dosanya diampuni*
dan kesalahannya dihapuskan oleh Tuhan.

Berbahagailah orang, bila kejahatannya tidak diperhitungkan Tuhan*
dan tulus ikhlas hatinya.

Selama kusembunyikan dosaku, batinku tertekan,*
dan aku mengeluh sepanjang hari.

Siang malam aku sangat Kautekan,*
tenagaku lenyap, bagaikan diisap udara yang panas.

Maka kuakui dosaku di hadapan-Mu,*
dan kesalahanku tidak kusembunyikan.

Aku berkata: ”Kuakui segala dosaku di hadapan Tuhan”,*
maka semua kesalahanku Kauampuni.

Sebab itu hendaknya orang saleh berdoa kepada-Mu*
diwaktu kesesakan.

Bila terjadi banjir besar,*
ia tak akan dilanda.

Engkaulah pelindungku dalam kesesakan,*
Engkau membebaskan dan menggem-birakan daku.

“Aku akan menunjukkan jalan yang harus kautempuh,*
Aku akan menasihati dan mendampingi engkau.

Jangan berlaku seperti kuda atau keledai yang tak berakal,*
yang harus dikendalikan dengan kekang.”

Nasib orang berdosa sengsara belaka,*
tetapi orang yang percaya kepada Tuhan dilimpahi kasih setia.

Bersorak gembiralah dalam Tuhan, hai orang saleh,*
bersorak-sorailah hai orang jujur!

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 2
Berbahagialah orang, bila kejahatan-nya tidak diperhitungkan Tuhan.

Ant. 3
Allah memberi Kristus kekuasaan, kehormatan dan kerajaan, dan semua bangsa mengabdi kepada-Nya

Kidung (Why 11:17-18, 12:10b-12a)

Kami mengucapkan syukur kepada-Mu, ya Tuhan,*
Allah yang mahakuasa, yang ada dahulu dan sekarang.

Sebab Engkau telah memangku kekuasaan-Mu yang besar*
dan mulai memerintah sebagai raja.

Semua bangsa marah,†
maka tibalah kemurkaan-Mu,*
tibalah saat orang mati dihakimi.

Dan tibalah saat memberi ganjaran kepada para hamba-Mu,†
yaitu para nabi, para kudus, dan semua orang takwa,*
baik yang kecil maupun yang besar.

Sekarang telah tiba keselamatan,†
kekuatan dan pemerintah Allah kita,*
telah tiba kekuasaan raja yang diurapi-Nya.

Karena si pendakwa, saudara-saudara kita telah dijatuhkan,*
yang mendakwa mereka siang malam di hadapan Allah kita.

Tetapi mereka mengalahkan dia berkat darah Anakdomba*
dan berkat kesaksian mereka.

Mereka tidak segan-segan mempertaruhkan nyawanya,*
oleh karena itu bersukacitalah, hai surga dan para penghuninya.

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 3
Allah memberi Kristus kekuasaan, kehormatan dan kerajaan, dan semua bangsa mengabdi kepada-Nya

BACAAN SINGKAT (1 Ptr 1:6-9)

Hendaknya kamu bergembira, biarpun kini harus berdukacita karena mengalami bermacam-macam pencobaan. Memang perlu kamu dicobai, agar terbukti bahwa kepercayaanmu tahan uji. Bukankah ke-percayaanmu lebih berharga daripada emas yang diuji dengan api, supaya murni. Maka kamu akan mendapat pujian dan kemuliaan serta hormat pada hari penampakan Yesus Kristus. Biarpun tidak dapat melihat Dia sekarang, toh kamu percaya dan mengasihi-Nya. Dari sebab itu kamu bergembira dengan sukacita yang tak terkatakan, sebab sudah mulai menikmati kebahagiaan surgawi dan akan mencapai tujuan kepercayaanmu, yakni keselamatan.

LAGU SINGKAT

P:Tuhan memberi kita makan* Yang paling lezat.
U:Tuhan memberi kita makan* Yang paling lezat.

P:Ia memuaskan kita dengan madu terlezat.
U:Yang paling lezat.

P:Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
U:Tuhan memberi kita makan* Yang paling lezat.

KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55)
Ant. Kidung Maria
Tuhan menurunkan orang yang berkuasa dari takhta, dan mengangkat yang hina-dina.

Aku mengagungkan Tuhan,*
hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*
hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*
oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;*
kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun*
kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tanganNya:*
dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;*
yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;*
orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,*
Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya*
untuk selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. Kidung Maria
Tuhan menurunkan orang yang berkuasa dari takhta, dan mengangkat yang hina-dina.

DOA PERMOHONAN

Marilah kita memuji Allah, pembantu kita dan dasar seluruh harapan kita. Hendaklah kita berdoa dengan penuh bakti:

U:Pandanglah putra-putra-Mu, ya Tuhan.

Tuhan Allah kami, Engkau telah mengikat perjanjian abadi dengan umat-Mu,* semoga kami tetap mengenangkan karya-Mu yang agung.
Sempurnakanlah para imam dalam cinta kasih-Mu,* dan berkatilah umat-Mu senantiasa agar tetap sehati sejiwa.
Semoga kami membangun dunia ini bersama Engkau,* dan janganlah usaha kami sia-sia.
Utuslah pekerja-pekerja kepanenan-Mu,*
agar nama-Mu semakin dijunjung tinggi oleh para bangsa.
Terimalah arwah sanak saudara dan kaum kerabat kami ke dalam kalangan para kudus-Mu,* dan satukanlah kami juga kelak dengan mereka.

BAPA KAMI

DOA PENUTUP

Ya Allah, Engkau menyinari malam dengan cahaya-Mu, dan sesudah gelap Kauterbitkan terang. Semoga kami menempuh malam ini tanpa gangguan setan, supaya besok pagi dapat menghadap Engkau untuk mengucapkan syukur kepada-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin.

PENUTUP

P:Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal
U:Amin.